PRIVACY VERKLARING Marifaire Design.

Marifaire Design gevestigd aan de Lunenburg 30, 3328 DM te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.marifairedesign.nl

Lunenburg 30
3328 DM Dordrecht

M. Klijzing-Peetoom is de contactpersoon van Marifaire Design
zij is te bereiken via marielle@marifairedesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Marifaire Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Marifaire Design verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Marifaire Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om reacties in het gastenboek te plaatsen
 • Marifaire Design analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Marifaire Design volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Marifaire Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken deze gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, vanwege een wettelijke (bewaar)plicht en vanwege de gerechtvaardigde belangen die wij hebben om bepaalde gegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaren:

Marifaire Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om aan onze wettelijke plicht te voldoen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: 7 jaar
 • Geslacht: 7 jaar
 • Geboortedatum: 7 jaar
 • Geboorteplaats: 7 jaar
 • Adresgegevens: 7 jaar
 • Telefoonnummer: 7 jaar
 • E-mailadres: 7 jaar
 • Bankrekeningnummer: 7 jaar

Geautomatiseerde besluitvorming:

Marifaire Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marifaire Design) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Marifaire Design deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marifaire Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Marifaire Design uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Marifaire Design maakt gebruik van de volgende verwerkers:

WordPress & Woocommerce (webshop) software:

Het bijhouden van ons klantenbestand, inzicht in orders, betalingen en status van onze verstuurde producten. Deze software dient ook als CRM/ CMS bestand voor onze webshop.

Voor het afhandelen van digitale betalingen maken wij gebruik van financiële dienstverleners als Mollie. Deze bedrijven zijn geen verwerkers, maar treden zelf op als verwerkingsverantwoordelijken en moeten zelfstandig voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme en het Burgerlijk Wetboek. Kijk voor meer informatie over hoe deze bedrijven met gegevens omgaan bij de privacy verklaringen die zij zelf opgesteld hebben.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Marifaire Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij gebruiken analytische cookies van Google Analytics om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze webwinkel staan buttons die doorlinken naar onze social media kanalen. De bedrijven hierachter zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij met gegevens omgaan. Mogelijk plaatsen zij ook cookies. Kijk hiervoor bij de privacy- en cookieverklaringen van de betreffende websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marifaire Den heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marielle@marifairedesign.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marifaire design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Marifaire Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marielle@marifairedesign.nl

Deze privacyverklaring kan ieder moment wijzigen, doordat Marifaire Design wijzigingen in haar beleid maakt of doordat de AVG dit van ons vraagt. Wij raden je dus aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.